Levenscycluskost

Als aankoper is het mogelijk om de externe effecten of externaliteiten op het vlak van groene en circulaire impact mee te integreren in de ‘kost” en dus mee te nemen in de gunning. Met externaliteiten worden alle in kosten verwoordde milieu-impacten  bedoeld die kunnen gelinkt worden aan externe milieueffecten (en die verband houden met het product, de dienst of de werken gedurende de levenscyclus). Zo kan het verbruik van water over een bepaalde periode bijvoorbeeld gekoppeld worden met een bepaalde kost.

 

Wat zijn externe kosten of externaliteiten?

Met externe kosten worden de kosten bedoeld die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld broeikasgasemissies en andere verontreinigende emissies, verbruiken van water en energie, enz. Dergelijke kosten kunnen eenvoudig meegenomen worden in de aankoopprocedures. Levenscycluskosten worden bepaald op basis van een levenscyclusanalyse. Zo kunnen levenscycluskosten ook uitgebreid worden naar externe effecten die gepaard gaan met het gebruik van schaarse materialen, toxiciteit, hinder en zelfs verlies aan natuur en biodiversiteit Het is echter niet altijd evident om deze laatste externaliteiten eenvoudig in monetaire waarde uit te drukken, waardoor vergelijkingen van offertes vaak problematisch worden. 

 

Het gebruik van levenscycluskosten

De grote uitdaging bij het berekenen van levenscycluskosten is dat je over betrouwbare data moet beschikken die verifieerbaar en controleerbaar is. Bovendien - om dit te kunnen meenemen als beoordelingscriterium in een overheidsopdracht - moet de monetaire waarde ervan kunnen bepaald worden. Voor een aantal productgroepen heeft de Europese Commissie modellen uitgewerkt die het opnemen van levenscycluskosten nu mogelijk maken.  

Levenscycluskostenberekening is zinvol ongeacht de milieudoelstellingen van de overheid. Je houdt immers rekening met de kosten van hulpbronnen, onderhoud en verwijdering die niet in de aankoopprijs zijn doorberekend. Dit zal vaak leiden tot "win-winsituaties", waarbij groenere producten, groenere werken of groenere diensten over het geheel bekeken ook goedkoper zijn. Het belangrijkste potentieel voor besparingen tijdens de levenscyclus van een product, werk of dienst wordt hieronder toegelicht.

 

Voor meer informatie over levenscycluskosten verwijzen we naar volgende pagina