Gelijke kansen en diversiteit

Overheidsopdrachten, in het bijzonder voor diensten en werken, kunnen eveneens een hefboom zijn om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van een ‘non-discriminatieclausule’ die bedrijven aanzet om de wettelijke verplichtingen inzake gelijke kansen en diversiteit op te volgen, maar die ook een positief HR-beleid in deze materie stimuleren.

Concreet gaat het over de volgende aspecten:

De naleving van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, met inbegrip van het beginsel van gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde en het stimuleren van gendergelijkheid. Voor meer informatie kan je de brochure van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de check-list van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen raadplegen.

Het bestrijden van discriminatie en het creëren van gelijke kansen op andere gronden dan geslacht zoals leeftijd, handicap, afkomst, godsdienst en overtuiging, seksuele geaardheid, etc.

Een concreet voorbeeld van de toepassing in overheidsopdrachten is de non-discriminatieclausule van de Stad Gent. Deze non-discriminatieclausule kan in principe worden toegevoegd aan alle bestekken voor werken en diensten. Door het ondertekenen van de offerte engageert de inschrijver zich tot het respecteren van de bijzondere voorwaarden inzake non-discriminatie en gelijke kansen. Wanneer er toch inbreuken op de wetgeving worden vastgesteld kan de stad dit melden aan UNIA of aan de Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Voor grote arbeidsintensieve overheidsopdrachten wordt in het bestek, naast de eerdergenoemde non-discriminatieclausule, ook een clausule opgenomen die het bedrijf verplicht een zelfevaluatie uit te voeren over haar wettelijke verplichtingen inzake non-discriminatie en haar non-discriminatiebeleid. Indien er tekortkomingen vastgesteld worden, wordt met het bedrijf een actieplan afgesproken. Op deze manier onderzoekt de stad haar opdrachtnemer en neemt ze het bedrijf in eerste instantie mee in een positief traject. Pas in tweede instantie kan er sprake zijn van sanctionering.

 

Voor welke productgroepen is dit relevant? 

Verschillende overheidsdiensten verwijzen naar gelijkheid van mannen en vrouwen of culturele diversiteit in hun communicatie (webpagina’s, drukwerk, etc.) door het gebruik van aangepaste foto’s en tekeningen. Het selectiebureau van de federale overheid Selor maakt dan weer gebruik van een gunningscriterium ‘genderneutraliteit’ voor de beoordeling van de kwaliteit van aangeboden selectietesten. Een ander aandachtspunt is het samenstellen van evenwichtige teams bij de uitvoering van bepaalde opdrachten. Ook bij behoeftepeilingen, assessments, vooronderzoeken, empirische en statistische onderzoeken, enquêtes, etc. kan rekening gehouden worden met gelijke kansen en culturele diversiteit. Tenslotte houdt de FOD Kanselarij van de Eerste Minister rekening met gelijke kansen binnen overheidsopdrachten door middel van een interne checklist en adviesverlening en rapportering.

Vanuit een internationaal perspectief wordt dit thema meegenomen onder ‘sociaal verantwoord ketenbeheer’.

 

Meer informatie

Non-discriminatieclausule Stad Gent

Standaardclausule non-discriminatie Vlaamse overheid