Ethische ketens (2017)

Verschillende steden en landelijke bestuursniveaus in Europa zijn gestart met pilootprojecten rond de controle op naleving van duurzame aspecten en in het bijzonder Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)-conventies en mensenrechtenclausules in de publieke overheidsopdrachten. Vooral voor productgroepen als de aankoop van kleding/textiel, maar ook in de sectoren harden vloeren en ICT apparatuur gebeurt de productie in sommige landen onder mensonwaardige omstandigheden.

Vele aanbestedende diensten proberen de problematiek op te vangen door de ondertekening van een verklaring op eer, toegevoegd aan de offertes, te controleren. De ervaring leert inmiddels dat aanbestedende overheden hiermee amper een zicht krijgen op de werkelijke arbeidsomstandigheden in de productieketen. Daarom onderzoeken verschillende besturen hoe ze verder kunnen gaan dan zulke verklaringen op eer. Ze zullen bekijken hoe duurzame aspecten, en in het bijzonder IAO en mensenrechtenclausules, in een concrete keten worden gerespecteerd door de opdrachtnemers van publieke overheidsopdrachten.

Pilootproject 1:

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) moedigt de (federale) aankopers en haar opdrachtnemers aan om een beter zicht te krijgen op hun toeleveringsketen. Daartoe heeft het FIDO in 2015 het bureau Ecovadis aangesteld voor het laten uitvoeren van 14 risicoanalyses op gebied van maatschappelijke (en in het bijzonder ethische) verantwoordelijkheid bij haar leveranciers zoals bijvoorbeeld het verbod op kinder- of dwangarbeid. De analyses gebeuren in het kader van de uitvoering van de opdrachten. Meer info

 Pilootproject 2:

De Vlaamse overheid wil tegen 2020 honderd procent duurzaam aankopen. Om die ambitie te realiseren heeft de Vlaamse overheid een pilootproject opgestart m.b.t. de arbeidsomstandigheden bij de productie van textielproducten. Textielproducten worden vaak in het buitenland (Verre Oosten, India, Maghreb-landen) geproduceerd. Landen waar de overheid niet altijd even sterk staat of er slechts een beperkte controle is op naleving van de (internationaal) geldende arbeidsnormen. Daarom focust het project zich vooral op afsprakenkaders zoals IAO-conventies (verbod dwangarbeid, verbod kinderarbeid, minimum loon,…), de Universele Verklaring van de Rechten van de mens, enz. Meer info

Pïlootproject 3:

VVSG wil de Vlaamse lokale besturen ondersteunen om ethische criteria op te nemen in hun duurzame aankoopstrategie. Samen met Stad en OCMW Gent liet VVSG een analyse uitvoeren van de overheidsaankopen en het marktaanbod in het segment werkkledij, zorgkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze analyse moest uitmonden in bruikbare en haalbare bestekvoorwaarden die lokale besturen in Vlaanderen onmiddellijk kunnen toepassen in hun volgende aankopen. Meer info