Het federale beleid

Sinds 2005 wordt het beleid rond duurzame overheidsopdrachten vorm gegeven op verschillende niveaus. De mandaten voor de 2 volgende federale fora worden omschreven in de omzendbrief van 16 mei 2014:

Het is noodzakelijk dat de verschillende federale departementen overleg plegen. Daarom werd een overlegorgaan van de federale aankopers opgericht. Binnen dit orgaan worden goede praktijken gedeeld, ook over de problematiek van duurzame ontwikkeling.

De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling is belast met het uitwerken van strategieën inzake duurzame overheidsopdrachten.’

Verder is er een technische werkgroep duurzame overheidsopdrachten actief die de coördinatie tussen het federale niveau en de 3 gewesten verzorgt onder mandaat van de Interministriële Conferentie Duurzame ontwikkeling. Deze werkgroep zorgt ook voor de Belgische afstemming met de meest belangrijke overlegfora in Europa rond milieuvriendelijke en ethische verantwoorde overheidsopdrachten.

Wilt u meer weten over het beleid op federaal, nationaal en Europees niveau, raadpleeg dan de thematiek ‘duurzame overheidsopdrachten’ in de jaarverslagen van de interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Voor concrete vragen kunt u contact opnemen met contact@FIDO.be .